+420 774 255 585
infolinka / objednávky letů

Veobecn obchodn podmnky

 1. Let je mon pouze s platnm certifiktem. Platnost certifiktu je 1 rok od data prodeje.
 2. Objednvkou certifiktu nebo prodvanho zbo souhlas kupujc s tm, e daje o jeho osob budou u provozovatele uchovvny v souladu s pslunmi zkony o ochran dat. Provozovatel se zavazuje, e bude pouvat tyto daje pouze pro vlastn vyhodnocen a nebude je pedvat dle tetm osobm.
 3. Provozovatel me spolupracovat se spolenostmi, kter mu poskytuj rzn sluby. Tyto spolenosti, pokud jsou k tomu oprvnn, mohou nakldat s osobnmi daji Uivatele, piem s tmito informacemi pracuj pouze pi plnn svch povinnost a nesm je pout k jinmu elu. Provozovatel neprodv, nepevd a nesdluje osobn daje tetm stranm.
 4. Provozovatel si vak vyhrazuje prvo pout nebo pedat jakkoli daj, kter bude potebn k naplnn prvnch pedpis, k ochran integrity st, ke splnn poadavku Uivatele nebo pi soudnm vyetovn a vyetovn ve veejnm zjmu.
 5. Pokud si Uivatel peje opravit osobn data, kter o nm Provozovatel m, me jej o tom podat na emailov adrese info@balony-ostrava.cz.
 6. Smluvnmi stranami pi nkupu letenek nebo zbo je Balny Olomouc, s.r.o. Katanov 1055/14, Olomouc, IO: 02134624, DI: CZ02134624 a pslun kupujc.
 7. Drkov certifikty prodvan provozovatelem opravuj k asti na letu balnem v trvn cca 1 hodiny (podle druhu letu) a zahrnuj tradin kest pilotem balnu s vystavenm kestnho listu prvoletce. V cen je rovn zahrnuto tak zkonem stanoven pojitn pasaru.
 8. Po obdren svho certifiktu ns prosm volejte na telefonn sla 774 255 585, abychom dohodli termn startu. Termn startu mue bt rovn potvrzen elektronickou potou na adrese info@balony-olomouc.cz. Pokud by nemohl bt termn z dvodu povtrnostnch podmnek dodren, bude v krtk dob dohodnut nov termn tak, aby termn i poas vyhovovalo a let balonem se mohl uskutenit (prosm kontaktovat na ve uvedench telefonnch slech).
 9. V den startu si jet jednou v dob, kter bude dohodnuta pi sjednvn termnu, vzjemn telefonicky potvrdme platnost letu v zvislosti na pzniv, poas k proveden bezpenho letu. Do t doby si zajistme aktuln leteckou pedpov poas, kter rozhodne o tom, zda a ze kterho startovacho msta se vzneseme. Srky, pli siln vtr, jako i eventuln varovn pedpovdi poas start vyluuj. Mjte prosm pochopen pro to, e v zjmu krsnho a pedevm bezpenho letu mue pouze pilot rozhodovat o tom, zda a odkud se start uskuten. Nejvt vznam je zde kladen na Vai bezpenost.
 10. Pokud byste v dohodnutm termnu nemohli akci uskutenit, uvdomte ns prosm minimln 48 hodin pedem. Jinak jste povinni urit za sebe nhradn osobu, nebo V drkov certifikt propad. Nae drkov certifikty jsou penosn, nebudeme Vm tovat dn dodaten nklady v ppad, e za sebe urte nhradn osobu. V ppad, e se na msto setkn nedostavte pesn, jste za to jako cestujc sm odpovdn. Nedostavte-li se, m to za nsledek ztrtu zaplacenho drkovho certifiktu bez nhrady. Rezervace Vaeho letu je zvazn a ru se pouze v ppad nepznivho poas a pouze ze strany provozovatele.
 11. Z bezpenostnho dvodu nedoporuujeme pepravovat thotn eny a dti o vce mn ne 1,30 m. Smrem nahoru zde nen dn vkem podmnn pevn hranice, rozhodujc je individuln fyzick stav. Mladistv ve vku do 18 let mus mt doprovod dospl osoby nebo psemn schvlen osoby oprvnn k jejich vchov. Ped startem by se mli se svm oetujcm lkaem poradit pasai s onemocnnm srdce a krevnho obhu a s plicnm onemocnnm. Informujte ns prosm o eventulnch omezench, ppadn o sv snen pohyblivosti (kolena, kyle ... ). Star osoby by se mly pi rozhovoru s nmi nechat informovat o monm riziku. Peprava mue bt odmtnuta, existuje-li podezen na poit alkoholu nebo drog ped letem - zaplacen letenka v takovm ppad propad bez nhrady.
 12. Oblete se prosm tak, jako byste chtli ve stejn ron dob podniknout p vlet. Vhodn je tmav a star obleen z prodnch materilu, nikoliv nov. Bezpodmnen nutn jsou pevn boty bez podpatku. V ppad obleen, kter je nepimen elu, mete bt velitelem balnu z pepravy vyloueni.
 13. Filmovn a fotografovn je povoleno. Pouze domc video pro vlastn potebu. Komern filmovn - dle zvltnch podmnek. Za kamery, brle a fotoaparty vak nememe pevzt dn ruen. Vezme-li cestujc uveden pedmty s sebou, pak je sm odpovdn za jejich bezpen opatrovn bhem celho letu balnu, vetn fze ppravy, startu a pistn, jako i bhem jzdy autem na msto startu a z msta pistn zpt na msto setkn. Za pokozen a zrann zpsoben pstroji nkterho z astnk ru astnk, kter veze tyto pstroje s sebou.
 14. Pi pprav ke startu, pi startu samotnm, bhem letu balnem a pedevm pi pistn Vm velitel balnu udl pokyny, jak se chovat. V zjmu bezproblmovho a bezpenho prbhu letu mus bt vechny pokyny velitele balnu respektovny. Jestlie s tm budete souhlasit, mete se spolu s velitelem balnu podlet na pprav k letu a na innostech po pistn balnu. Je vtna kad pomocn ruka.
 15. Nezapomete prosm na to, e v doprovodnm vozidle pi zpten cest z msta pistn maj msto pouze cestujc balnu. Ptel, znm nebo rodinn pslunci mohou sledovat pasary ve vlastnm voze. V nkterch ppadech mue bt nutn, e n doprovod mus pro naloen a odvoz balnu najet na pole nebo louky. Prosme Vs, abyste osoby, kter pojedou za Vmi, upozornili na to, e se svmi vozidly mus v kadm ppad zstat na zpevnnch cestch.
 16. V jednotlivch ppadech mue provozovatel pro realizaci letu pout jako nhradu jinou firmu pro realizaci balonovho letu, kter spluje stejn prvn pedpoklady zkona o civilnm letectv. Ruen pejm v tomto ppad tato poven firma. Ruen velitele balonovho letu se d dle platnch zkon o civilnm letectv.
 17. Podle leteckho zkona jsou cestujc povinni podrobit se bezpenostn prohldce, aby se vylouila monost pepravy nebezpench pedmtu.
 18. Provozovatel vyhldkovch letu balnem si vyhrazuje prvo na zmnu balnu oproti pvodn naplnovanmu.
 19. kodn ppady a zrann mus bt neprodlen oznmeny pilotovi nebo provozovateli.
 20. Letenka je penosn a je u n storno poplatek ve vi 100% znamen to tedy, e v ppad, e byste letenku nechtli vyut, letenka propadne.
 21. Let je uskutenn nejen za letovch podmnek, ale bude uskutenn u min. obsazenosti 6 pasary na dan let. V ppad men obsazenosti je provozovatel oprvnn let zruit z dvodu neobsazenosti balonu.
 22. Drkov certifikt lze bezplatn prodlouit v ppad, e klient ml v dob platnosti certifiktu plnovan min. 3 termny letu. Pokud nespluje tuto podmnku, je provozovatel oprvnn pi prodlouen platnosti letenky dat manipulan poplatek 500,-K za kad zakoupen jednotliv voucher, nebo za kadou osobu na voucheru.
 23. Pokud je nkter z ustanoven tchto obchodnch a pepravnch podmnek neinn, zstvaj tm ostatn ustanoven nedotena.
Rychl kontakt

Mobil: +420 774 255 585
E-mail: info@balony-ostrava.cz

Balony Ostrava na Facebooku

Copyright © 2014 Balóny Olomouc s.r.o.

Designed by: www.vip-net.cz